På gång

På gång

Skattemiljarder slösas bort av moderater m fl i Trafiknämnden. Fakta som tyder på en möjlig snabb utbyggnad av t-banan förnekas. Debatt i SvD, se även länk längst ner i artikeln med inlägg från 12 mars:

 

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/stor-risk-att-t-bana-till-taby-aldrig-blir-av_7985858.svd

http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/trafiksatsningar-bor-stallas-mot-varandra_8000056.svd

 

Läs även i Metro:

 

http://www.metro.se/stockholm/nya-roslagsbanan-1-5-miljarder-dyrare/EVHmcf!6EWTrbxFFAOzI/

 

------------------------------------

 

Tidigare information:

 

Här kommer information från Danderydsbor Mot Buller. Det här nyhetsbrevet innehåller fem ämnen idag.

 

1. Bakslag för DmB - Trafiknämnden körde över SL - Etapp 2 skall bli av

2. Ekebyskolan - SL har räknat ut att bullervärdena överskrids varje dag

3. Fp vill ha T-bana till Täby

4. SL påbörjar bullersanering längs med Ösbyvägen

 

5. Detta gör DmB 2013

 

1. Bakslag - trafiknämnden körde över SL - Etapp 2 skall bli av

I vårt nyhetsbrev från september gav vi en positiv indikation att Etapp2-utbyggnaden av Roslagsbanan blir uppskjuten till efter 2017. Vi baserade detta på att tjänstemännen på SL rekommenderat politikerna att skjuta upp Etapp 2 då den inte ryms inom budgetramen i SLs investeringsbudget för perioden fram till 2017.

 

Tyvärr beslutade politikerna (alla utom (s) som reserverade sig) att gå emot sina egna tjänstemän och 'lägga tillbaka' Etapp 2 inom ramen. Det betyder att man nu vill lägga ner 6-7 miljarder på en kapacitetshöjning, som kommer visa sig onödig då T-banan till Täby och Arninge står färdig. Detta är förstås ett mycket nedslående beslut för DmB.

 

Nästa steg är att Landstingsfullmäktige antar investeringsbudgeten. Vi kommer att uppvakta finanslandstingsrådet och framföra vår åsikt att man istället borde satsa på T-banan. Givet att landstinget har stor brist på pengar, borde en så här stor investering inte 'slinka' igenom. Tyvärr kan dock allt hända och faran är långt ifrån över.

 

2. Ekebyskolan - SL har räknat ut att bullervärdena överskrids varje dag

 

När vi startade DmB 2011, yttrade sig rektorn i Ekebyskolan och angav att man faktiskt inte tyckte RB var ett störande problem för skolan. Nu har hon överbevisats av SL själva. Alla bullergränsvärden överskrids dagligen enligt den beräkning som SL själva låtit göra. Beräkningen som gjorts på området runt skolan presenteras i form av bullerkartor (daterade september 2012). Beräkningen visar att gränsvärden för såväl ekvivalentnivåer, dvs. buller över dygnet som maximala ljudnivåer överskrids. I bifogad pdf fil visas bullerkartan för maximala ljudnivåer. Allt i gult område ligger över gränsvärdet (70 dBA). Bullerkartan är dessutom beskuren, bullerutbredningen över skolgården är i själva verket större. Detta är alltså trots att det finns ett bullerplank, vilket visar att det behövs kompletterande åtgärder.

DmB kommer att gå vidare till Miljö- och hälsovårdsmyndigheten i kommunen och begära att SL sänker hastigheten kring skolan samt yrka på att man håller sig inom de gränsvärden som miljölagen satt upp.

 

3. Fp vill ha T-bana till Täby

 

Som vi berättat tidigare har nu opinionen för T-banan till Täby svängt. För ett par veckor sedan gick ett antal kommunalpolitiker från (fp) ut och förespråkade T-banan till Täby. DmB är givetvis positiva till detta ställningstagande. Tyvärr är dock deras ställningstagande baserat på att både Etapp 2 och T-bana är nödvändiga. Deras argument är att en T-bana inte kan bli klar förrän 2030. Detta är ett felaktigt påstående. I själva verket sade Banverket 2009 i sin utredning, att T-bana till Täby C - från det att ett beslut är fattat - bör ta 4-5 år att genomföra, inte 18 år. Fattar man beslut nästa år om T-banan, bör den kunna vara färdig 2017-2018, dvs. ungefär när Etapp 2 förväntas vara klart.

 

4. SL påbörjar bullersanering längs med Ösbyvägen

 

En av DmB:s medlemmar - Jörgen Svensson - redogör i en bilaga till detta nyhetsbrev (pdf nedan) för vad SL gör just nu åt buller. I det korta perspektivet är det positivt att man gör vissa bullersaneringar, men som Jörgen påpekar, långsiktigt löser detta inga problem. Tyvärr är det snarare så att SL då kan hävda att de gjort allt de kan. DmB hävdar fortsatt att sänkt hastighet är det ända sättet för SL att hålla sig inom de gränsvärden som lagen satt upp. Det gäller särskilt när det förekommer vibrationer. Men om SL tvingas sänka hastigheten uteblir, menar SL, fördelarna med Roslagsbanan och Etapp 2 blir en meningslös investering. Därför skall all 'välvilja' i bullerfrågor från SL alltid bemötas med skepsis.

 

5. Detta gör DmB 2013

 

Hotet från Etapp 2 kvarstår, men slaget är långt ifrån över. DmB kommer fortsätta driva motståndet mot Etapp 2, och förespråka T-bana till Täby. Följande saker fokuserar DmB på 2013:

 

remissvar på den frivilliga miljöprövningen, där vi skall trycka på Etapp 2:s skadliga miljökonsekvenser och dess låga samhällsekonomiska nytta i förhållande till en T-bana

få finanslandstingsrådet att inse det okloka i Etapp 2, och avstyrka budgetförslaget

medverka i (s)-seminarium om T-bana till Täby i januari (mer info kommer)

se till att genomföra fler bullermätningar för att stärka de pågående rättstvisterna mot SL och försvåra Etapp 2 beslutet

bevaka de pågående rättstvister som Kommunen har med SL och se till att Siv Sahlström (c) får allt stöd hon kan få för att driva dessa processer mot SL

anmäla SL för överskridande av bullernivåer runt Ekebyskolan

på nytt förbereda en utfrågning av Trafiknämnden liknande den vi hade i Ekebyskolan, under kvartal 1, 2013

bevaka att kommunen håller sitt löfte (från vårt möte i våras) att inte hjälpa SL med några bygglov eller annat för Etapp 2 innan SL dragit tillbaka alla sina överklaganden av kommunens beslut

Mvh

 

DmB genom Eric Matsgård och styrelsen i DmB

 

Ekebyskolan bullerkarta 2012

 

Bullerstatus från Jörgen Svensson

 

 

 

-------------------------------

 

Framgångsrikt möte med Danderydsbor mot buller den 29 maj 2012:

 

Rapport från mötet den 29 Maj 2012 angående Roslagsbanan och tunnelbana till Täby

 

Bilder från mötet den 29 Maj 2012 angående Roslagsbanan och tunnelbana till Täby

 

--------------------------------------

 

Frivillig tillståndsprövning

På grund av de förelägganden mot SL rörande bullerstörningar som gjorts av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, som när det gäller Danderyd nu har tagits över av Danderyds miljö- och hälsoskyddsnämnd, har SL beslutat att ansöka om frivillig tillståndsprövning för trafiken på Roslagsbanan hos Länsstyrelsen. Som ett led i ansökan kommer SL att göra en miljökonsekvensbeskrivning av trafiken på Roslagsbanan, något de borde ha gjort innan de beslöt sig för att satsa på Roslagsbanan och något vi har efterfrågat länge. Frivillig tillståndsprövning, se länk: http://sl.se/sv/Om-SL/SL-planerar-och-bygger/Roslagsbanan/Frivillig-tillstandsprovning/ Många danderydsbor har lämnat synpunkter under den initiala samrådsprocessen. SL:s förhoppning är att tillståndsmyndigheten ska finna att miljövinsten från Roslagsbanan är så stor att man är beredd att acceptera en del av miljökostnaderna. Vårt mål är att SL inte ska beviljas tillstånd för den omfattande genomfartstrafiken i Danderyd. Vi kommer att bevaka den vidare handläggningen av denna viktiga fråga.

 

 

--------------------------------------

 

Tidigare remissvar på Länsplanen för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2010-2021.

 

Se länk: Vårt_remissvar_2009-09-06.pdf

 

-------------------------------------

 

Beslut om att genomföra Etapp 2 av kapacitetshöjningen på Roslagsbanan förväntas tas av landstingsfullmäktige i år.

Det handlar om investeringar på 7 miljarder kronor, d v s ungefär lika mycket som tunnelbana till Täby/Arninge beräknades kosta i Banverkets förstudie 2009. Kapacitetshöjningen kommer att medföra en kraftig ökning av trafiken på Roslagsbanan. Vår uppfattning är att man inte bör ta detta beslut så länge man inte vet om SL beviljas tillstånd för den planerade trafikökningen och innan det gjorts en samhällsekonomisk analys som visar vilken spårlösning som är bäst för Nordost.

 

--------------------------------------

 

Samhällsekonomisk analys

Innan beslut om förlängd tunnelbana till Täby kan bli aktuellt måste alternativen för Nordost analyseras noggrant. Det finns förslag om att göra en idéstudie, där olika tunnelbanelösningar och investeringar i Roslagsbanan jämförs. Denna idéstudie, som är tänkt att göras av SL och vara klar i början av 2013, kommer att jämföra den samhällsekonomiska lönsamheten i de olika alternativen. Därefter fördjupas analysen av det eller de bästa alternativen i en järnvägsutredning.

 

Förlängning av röda linjen till Täby är den absolut mest prioriterade lösningen för Danderyd, eftersom det skulle avlasta genomfartstrafiken på såväl Roslagsbanan som E18. Enligt Banverkets förstudie från 2009 skulle det ta 4-5 år att bygga ut röda linjen till Täby C, dubbelt så lång tid till Arninge när beslut väl har fattats.