Start

Start

De senaste årens beslut har varit samhällsekonomiskt felaktiga.

Nu har vi fått nog - vi kräver:

 

Tunnelbana till Täby NU!

 

- för minskat buller och andra hälsofaror i Danderyd

- Roslagsbanan som lokaltåg söder om Täby

 

 

- - - - Nyhet: Danderyds kommunstyrelse har den 29/9 -15 beslutat att man bl a ska begära att tunnelbana byggs norrut mot Täby. Läs mer på danderyd.se. Detta är ett steg i rätt riktning, och vi kommer att bevaka att tunnelbanan byggs norrut från Mörby Centrum så snart det är möjligt, så att störningarna från E18 och Roslagsbanan genom Danderyd kan minskas. - - - -

 

Danderyd har blivit en genomfartsled för en starkt växande trafik i nordostsektorn med påtagligt negativa effekter för Danderydsborna. Trafiken på E18 lägger en bullermatta över en stor del av kommunen och ger skadliga partiklar. Sänkt hastighet, tyst asfalt och bullerplank måste snarast bli verklighet och en tunnel måste utredas. Roslagsbanans buller är ett allvarligt miljöproblem för många hundra boende och skolbarn. Bullret har förvärrats i takt med att trafiken har ökat och bara de sista två åren har trafiken ökat med 40 procent. Järnvägen skapar också en barriär genom hela kommunen, riskerar förstöra den välfungerande Ekebyskolan samt utgör en trafikfara. De senaste åtta åren har inte mindre än 18 dödsolyckor inträffat längs banan.

 

Nu diskuteras ytterligare kapacitetshöjning på Roslagsbanan, som innebär ännu tätare trafik (var 90e sekund under högtrafik) och längre och snabbare tåg (upp till 120 km/tim). Satsningen gynnar inte Danderydsborna eftersom 95 procent utgör ren genomfartstrafik och flera stationer i Danderyd riskerar slopas. En utbyggnad skulle tvärtom förvärra de redan svåra miljöproblemen. Många boende har redan idag drabbats av sömnstörningar och kan knappt vistas utomhus. Danderyds kommun har förelagt SL att åtgärda problemen, bl a genom att sänka hastigheten, men SL har hittills överklagat alla förelägganden.

 

Förlängd T-bana till Täby skulle däremot minska trafiken på E18, avlasta Roslagsbanan i Danderyd, samt innebära en förbättrad och mer långsiktigt hållbar kollektivtrafiklösning för inte bara Danderyd utan hela nordostsektorn. Kostnaden för en förlängd tunnelbana skulle vara i samma storleksordning som den nu diskuterade kapacitetsökningen på Roslagsbanan. Handelskammaren, som arbetar för företagande och tillväxt, menar att tunnelbanan bör byggas ut till Täby. Dessa slutsatser har även stöd i en förstudie från Banverket (numera Trafikverket).

 

En utbyggd Roslagsbana skulle kräva omfattande ombyggnader, vilket skulle förstöra skolor och närmiljön i Danderyd. Denna förstörelse blir onödig då tunnelbanan byggs ut till Täby och Roslagsbanan återgår till att i huvudsak vara en lokalbana. Dessa ombyggnader skulle också vara otroligt resurskrävande och ge en avsevärd klimatpåverkan - men SL menar att endast utsläppen från själva trafiken ska ingå i miljökonsekvensbeskrivningen.

 

Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att

1. stoppa trafikökningen på Roslagsbanan (söder om Täby)

2. minska nuvarande buller och andra hälsofaror i Danderyd från E18 och Roslagsbanan

3. skapa opinion för ett snabbt beslut om tunnelbana till Täby

 

Som medborgare kräver vi av landstingspolitikerna en miljömässigt hållbar kollektivtrafik som långsiktigt går att försvara rent samhällsekonomiskt: tunnelbana till Täby med byte där till Roslagsbanan/buss norrut.

 

Av politikerna i Danderyd kräver vi nu att man säger nej till alla vidare diskussioner om en utbyggnad, så länge gällande gränsvärden för buller inte efterlevs och så länge ett ordentligt beslutsunderlag inte finns. Kommunledningen har i sin politiska överenskommelse sagt att åtgärder måste vidtas mot bullret från E18 och Roslagsbanan, och att tunnelbanan bör förlängas till Täby. Nu vill vi se att man agerar enligt detta också!

 

Danderydsbor mot buller

med stöd av Danderydskretsen,

som representerar alla villaägareföreningar i Danderyd.